Algemene voorwaarden

Terug

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Killerbody;

 • Bedenktijd: de termijn van veertien kalenderdagen gerekend vanaf de ontvangst van de Product(en) door de Consument, waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Killerbody;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 • Producten: alle door Killerbody aan Consument uit hoofde van de Overeenkomst te leveren producten;
 • Diensten: alle door Killerbody aan Consument uit hoofde van de Overeenkomst te leveren diensten waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt (online) cursussen of trainingen;
 • Killerbody: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Killerbody Food B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1112 AW) Diemen, aan het adres Verrijn Stuartweg 3-E, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 73151769 en tevens handelend onder de handelsnaam Killerbody Food en tevens het merk Killerbody waaronder Killerbody via de Website de Producten op afstand aan Consument aanbiedt waarvan de identiteit is weergegeven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;
 • Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de Killerbody georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Website: de website killerbodyfood.com waar Consument de Producten van Killerbody elektronisch kan bestellen.
 • Artikel 2. Identiteit van Killerbody

 • Killerbody Food B.V: tevens handelend onder de handelsnamen Killerbody en Killerbody Food, gevestigd en kantoorhoudende te Diemen, Nederland, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 • Adres: Postbus 68, 1120 AB Landsmeer;
 • Telefoonnummer: +1 (0) 85 - 0441010
 • E-mailadres: hello@killerbodyfood.com
 • Kamer van Koophandel-nummer: 73151769
 • BTW-nummer: NL859375912B01
 • Artikel 3. Toepasselijkheid

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Killerbody, iedere bestelling van Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Killerbody en Consument.

  Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Consument beschikbaar gesteld.

  Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Consument langs de elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling via de Webshop en het aanvinken van de tekst: “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en privacy policy” is de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

  Artikel 4. Aanbiedingen

  Alle aanbiedingen van Killerbody zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Killerbody worden herroepen. Killerbody behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen indien een wijziging van het btw-tarief daartoe aanleiding geeft. Wanneer een aanbieding wijzigt na het sluiten van de Overeenkomst, is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Killerbody.

  Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en Killerbody behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.

  Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de Website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan Consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.

  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Killerbody gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Killerbody kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren op de Website exact overeenkomen met de echte kleuren van de Producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Killerbody niet.

  Artikel 5. Bestellingen

  Consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de Website.

  Indien Killerbody goede gronden heeft, is Killerbody gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. In dat geval wordt de Overeenkomst ontbonden respectievelijk gewijzigd. Indien de Consument niet akkoord gaat met de wijziging van de Overeenkomst is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Killerbody.

  Indien Killerbody een bestelling niet accepteert of indien Killerbody bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de Overeenkomst, deelt Killerbody dit uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling aan Consument mede.

  Killerbody accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Killerbody het woonadres van Consument niet kan vaststellen en/of wanneer Consument jonger is dan achttien jaar.

  Killerbody kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Killerbody op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Killerbody gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  Artikel 6. Abonnementen

  De Consument heeft de mogelijkheid om een abonnement op producten af te sluiten bij Killerbody.

  Bij het aangaan van een abonnement is de Consument verplicht minimaal 2 leveringen af te nemen.

  Indien de Consument één levering opzegt of de automatische incasso stornert, ontvangt de Consument een factuur voor het openstaande bedrag.

  Na 2 leveringen is het abonnement vrij opzegbaar door de Consument.

  Abonnementen zijn stilzwijgend verlengd totdat de Consument het abonnement zelf stopzet.

  Per levering betaalt de Consument de standaard verzendkosten zoals vermeld op de Website van Killerbody.

  Killerbody behoudt zich het recht voor om op elk moment en eenzijdig de verkoopprijzen van haar Producten te wijzigen. In geval van prijswijzigingen heeft de Consument de mogelijkheid om zijn abonnement te annuleren via de klantenservice van Killerbody.

  Artikel 7. Totstandkoming Overeenkomst

  De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5, tot stand op het moment dat Consument een bestelling plaatst bij Killerbody op basis van het aanbod van Killerbody, waarmee het aanbod door Consument wordt aanvaard en Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  Voordat Consument de mogelijkheid krijgt om over te gaan tot betaling van de Producten, wordt aan Consument een overzicht getoond van de door hem geselecteerde Producten.

  Killerbody zal de ontvangst van de bestelling langs de elektronische weg (per e-mail) bevestigen.

  Indien en voor zover de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Killerbody passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Killerbody voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Killerbody daartoe passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

  Artikel 8. Prijzen, betalingen en verzendkosten

  De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

  Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan Consument vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte, de plaats van aflevering en de gekozen verzendmethode.

  Na een bestelling ontvangt Consument direct een bevestiging per e-mail, alsmede een separate e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

  Consument kan de bestelde Producten betalen door middel van iDEAL, Paypal en creditcard (VISA, Mastercard, American Express, Maestro, Carta Si, Cartes Bancaires).

  Bij betaling met creditcard behoudt Killerbody zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en/of de adresgegevens van Consument juist zijn. Killerbody behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.

  De Consument heeft de verplichting om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Killerbody te melden.

  Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Killerbody is gewezen op de te late betaling en Killerbody de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Killerbody gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Killerbody kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  Artikel 9. Levering en risico

  Killerbody betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde Producten.

  Killerbody verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

  De bestelling wordt op het door de Consument opgegeven adres afgeleverd. Indien Consument niet thuis is op het moment van levering, is Killerbody gerechtigd de Producten af te leveren bij de buren van Consument. Killerbody streeft ernaar om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen dertig kalenderdagen nadat de bestelling is geaccepteerd uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

  In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk dertig kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Killerbody het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terug betalen. Consument is verplicht om de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze door Killerbody aan Consument ter beschikking worden gesteld.

  Het risico van beschadigingen en/of vermissing van de Producten berust bij Killerbody tot het moment van aflevering aan de Consument op het opgegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat de Killerbody deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de in artikel 8.1 en 8.2 genoemde verzendkosten.

  Indien Consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Consument.

  Indien Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Killerbody het recht om extra verzendkosten bij Consument in rekening te brengen.

  Overschrijding van de levertijden geeft Consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting die voor Consument uit deze dan wel uit enige andere daarmee samenhangende Overeenkomst mocht voortvloeien, één en ander behoudens het in artikel 8.5 bepaalde.

  Killerbody doet haar best om de Website zo actueel mogelijk te houden. Indien een Product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Killerbody binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling contact op met Consument.

  Artikel 10. Herroepingsrecht

  Consument heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van het Product of het laatste Product van alle Producten indien in eenzelfde bestelling meerdere Producten zijn besteld.

  Het Herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor de navolgende Producten en/of Diensten:

 • Product die conform de specificatie van Consument zijn geproduceerd;
 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product/de Producten en de verpakking. Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product/de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan.

  Indien Consument van het Herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient Consument zijn naam, de naam van het Product, het aantal Producten en het bestelnummer en zijn beroep op het Herroepingsrecht te melden door middel van het modelformulier onderaan deze Algemene Voorwaarden of op een andere ondubbelzinnige wijze, bijvoorbeeld per e-mail, met een brief of telefonisch (zoals genoemd in artikel 2). Killerbody zal zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van de retourmelding aan Consument versturen.

  Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding als bedoeld in artikel 9.3, zendt de Consument het Product terug aan Killerbody. De Consument heeft in ieder geval voldaan aan deze verplichting, indien het Product/de Producten binnen de in deze termijn heeft terug verzonden naar Killerbody. Indien Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan het adres van Killerbody retourneren. Het risico en de bewijslast van het tijdig en correct uitoefenen van het Herroepingsrecht rust bij de Consument.

  De Consument draagt de kosten voor het terugzenden van het Product/de Producten.

  De geretourneerde Producten moeten zich in de staat bevinden die overeenkomt met het normaal gebruik ten behoeve van het passen zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is, en moeten zijn voorzien van de originele etiketten en/of labels. Wanneer een Product in kwaliteit achteruit is gegaan en/of de originele etiketten en/of labels zijn verwijderd, behoudt Killerbody het recht voor de koopprijs van het Product alsnog in rekening te brengen dan wel niet terug te betalen.

  Killerbody zal binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Consument de Producten retour heeft aangemeld bij Killerbody, het aankoopbedrag en in rekening gebrachte verzendkosten retourneren, mits het betreffende Product onbeschadigd is, niet gedragen, niet gewassen, niet is gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en labels. Killerbody retourneert het aankoopbedrag pas op het moment dat de Producten door Killerbody zijn ontvangen, of op het moment dat Consument bewijst dat hij deze heeft teruggestuurd.

  Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, hoeft Killerbody de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Voor terugbetaling wordt door Killerbody dezelfde betaalmethode gehanteerd, als de Consument heeft gebruikt.

  Artikel 11. Klachten

  Killerbody beschikt over een klachtenprocedure zoals opgenomen in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. Killerbody behandelt klachten van de Consument conform deze klachtenprocedure.

  Killerbody heeft de verplichting om Producten te leveren die aan de Overeenkomst beantwoorden.

  Als het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Consument Killerbody daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden na aflevering van het Product aan Consument, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven via het e-mailadres hello@killerbodyfood.com. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, mate, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor reclames en klachten.

  Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden heeft Consument de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te laten herstellen door Killerbody, hetzij te laten vervangen door nieuwe Producten, tenzij dat onmogelijk is of van Killerbody niet gevergd kan worden. In dat geval zal Killerbody de factuurwaarde van de Producten aan Consument restitueren, na retourzending van de reeds ontvangen Producten.

  Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

  Killerbody blijft volledig eigenaar van het/de geleverde Product/Producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

  Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten

  De Intellectuele Eigendomsrechten op de (ontwerpen) van de Producten en/of Diensten, tezamen met de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de Website en/of de Producten en/of Diensten berusten bij Killerbody.

  Consument is niet gerechtigd om (delen van) de Website op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Consument mag geen veranderingen in de geleverde Producten aanbrengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. Consument mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan Consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden.

  Artikel 14. Bijzondere bepalingen voor online cursussen

  De online cursist heeft gedurende twaalf (12) aaneengesloten weken toegang tot de online cursus, ingaande op de dag waarop voor het eerst wordt ingelogd op de daartoe bestemde webomgeving. Voor het eerst inloggen dient te geschieden binnen twee weken na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de duur van de online cursus naar evenredigheid zal worden verkort.

  Online cursusmateriaal en cursusopdrachten worden wekelijks door Killerbody toegevoegd aan de webomgeving. Killerbody garandeert niet dat de online cursist de door hem/ haar gewenste resultaten met het volgen van de online cursus behaald, Killerbody heeft slechts een inspanningsverbintenis terzake het leveren en aanbieden van online cursussen en trainingen. Killerbody is nimmer aansprakelijk voor hetgeen de online cursist doet of nalaat naar aanleiding van de door hem/ haar middels de cursus opgedane kennis en/of vaardigheden.

  Artikel 15. Diversen

  Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Killerbody en Consument worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en Overeenkomsten. De administratie van Killerbody geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Consument gedane aanvragen en/of bestellingen. Consument erkent dat de elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

  Killerbody is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met Consument door een enkele kennisgeving aan Consument aan een derde over te dragen. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

  Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Killerbody in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Killerbody vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.

  Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betrekking hebbende op een Overeenkomst of de uitvoering van een Overeenkomst tussen Consument en Killerbody, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Consument woonachtig is.